شماره جاری: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اسفند 1401، صفحه 9-150 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعة المصطفی العالمیه

سردبیر دبیر انجمن اعضای هیات تحریریه دبیر تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه